كارگران

زنان

پناهجويان

کتاب

در باره ما

مقالات

نشريات

اخبار ، گزارشات و اطلاعيه ها  پيوندها 

  بازگشت به صفحه اصلى

Asylum News From  IRAN SOS Austria

Asylum Nwes From IRAN SOS Turkei

Asylum News From IRAN SOS Belgium

تارنماى تشكل كميته نجات فرا سازمانى است و  تنها نسبت به بيانيه ها ، اطلاعيه ها و مطالب صادره از سوى تشكل خود پاسخگو ميباشد. درج مطالب  دليل بر تائيد آنان  نمى باشد .

 هر گونه سوء استفاده از مطالب مندرج در تارنما و نام تشكل مى تواند مورد تعقيب قانونى قرار گيرد

International Deliverer Committee for Iranian  IRAN SOS / WUK Währingerstr. 59 Stg. 2 / 2 / 1411 1090Vienna AustriaTel. 004314020168

شماره ثبت : III2254 B.P.D.wien

iran.sos@chello.at