ѐی ی ی
ѐ

ѐ !

ی ی ѐ ѐی ی یی ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی ی ۀ ی ǘی ی ی ی .

ѐ ی ی ی ی ی Øی ی ی ی ی ی یی ی э یی یی .

ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ѐ ѐی ی ی ی ی ͘ ی ѐی ی ی ʘ ی یی .

ی ی ѐ ی ѐی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 11 ی ی ( 88 ) ی ی сј ی ی یی ѐ Øی ییی ѐ ی ی ѐی ی .

ʐ ی ی ѐ ی ѐی 150 ی ی ی ی ی ی ی ی ی 6 ی ʘیی ی . ی 15 ѐ ی ѐ ی ی ʐی ی ی ǘ ϐ ی.

ی ی ی ی ی ѐ ی ی ѐ ی یی ی ی Øی ی یی ی ی ی . ѐ ی ی ی ی ی .

ی ѐ ی ѐی ʐی ی ی ی ی ی ی یی ǘ ǘ ی ی .یی یی ی ی

ی ی ی ی ј ی ѐ ѐی ی ی یی ͘ ی یی ѐ ی ی ی ی ی ی یی ѐ ۀ ( 88 ) ی Øی ی ی Ԙ ی ی ѐی ی ی ϐ ی ی یی ی ی ی ی
ی ی ی ѐ ی ی ۀ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ǐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی ۀ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ѐ Ȑیی ی ی ی ی ی ی یی ی . ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ǘی ی ی یی ѐ ѐ ی ی ۀ ی ی ی ی ی .

ی ѐ ی ی ی ϐ ی یی ی ی ی ی ی ѐ Ȑی ی ی ی ی ی ی ی ی . ѐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی !!!! ی ی ѐ ییی ی یی ی ی Ԙ ی ѐی ј ی ѐ ی ی ѐ ی ی ϐی ی ی یی Ӂی . ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی یی ی ѐ ی ی .

ی ѐ ی ѐ ی ی ی ی ی 88 ѐ ی ѐی ی ی ی ی ѐ ی ی ѐ ی ѐ ییی ی ی ѐ یی ی .




- ѐ
- ѐ
- ی Ґیی ѐ
- ی ѐ
- ѐ Ҙ ی

HOME