آخرین خبر از سیرجان: 5 نفر کشته و ده ها تن زخمی

22.12.09

آخرین خبر از سیرجان: اعزام بعضی از زخمی ها به بیمارستان های کرمان بعلت وخامت حال
بر اساس گزارشهای دریافتی از سیرجان تعدادی از زخمی های درگیری های امروز به بیمارستان های کرمان منتقل شده اند.
دلیل این امر وخامت حال بعضی از آنها و همچنین کمبود تخت در بیمارستانهای سیرجان ذکر شده است.
بر اساس مشاهدات شهروندان؛ مردم سیرجان امروز بعدازظهر در محکوم کردن حکم اعدام در ملاء عام به خیابانها آمده ابودند که با یورش وحشیانه نیرویهای انتظامی و سپاه مواجه شدند.
در اثر این درگیری 5 نفر کشته و ده ها تن زخمی شده اند.
منابع بیمارستانی از احتمال افزایش کشته شدگان خبر می دهند.

Posted by جنبش سبز سیرجان  

HOME