مردم انسان دوست شهرستان سیرجان بساط اعدام رادرهم کوبیدند

22.12.09

اطلاعیه

مردم انسان دوست شهرستان سیرجان دراستان کرمان دریک اقدام جمعی وجسورانه بساط اعدام حکومت اسلامی را درمرکز شهر برهم زدند.
صبح روزسه شنبه اول دیماه مردم معترض شهر سیرجان نمایش آدم کشی قاتلین دولتی را برهم زدند. مسولین دادگاه انقلاب شهر سیرجان ونیروهای انتظامی وامنیتی توسط مردم کتک کاری شدند.دونفر اعدامی توسط مردم به خشم آمده ، ازطناب جرثقیل ها پایین کشیده شدند وجانشان ازدست قاتلین دولتی نجات پیدا کرد.
اسماعیل فتحی زاده ومحمد اسفند یاری دراولین دقایقی که طناب جرثیقل به گردنشان آویخته شد بود ودستور حکم اعدام آنها اجرا می شد با تعرض خانواده ها و مردم انسان دوست شهر سیرجان ازمرگ نجات پیدا کردندوبا کمک مردم ازمحل گریختند.
اسماعیل فتخی زاده ومحمد اسفند یاری به اتهام حمل سلاح غیرمجاز وسرقت ازبانک نجف شهر، توسط دادگاه انقلاب شهرستان سیرجان به اعدام محکوم شده بوند وحکم اعدام آنها توسط شعبه ششم تجدید نظر شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی تایید شده بود.
نیروهای امنیتی به سوی مردم تیرندازی کردند. مردم را ضرب وشتم کردند. دهها نفرازجوانان شهرسیرجان را بازداشت کردند. فضای شهرمتشنج است. نیروهای اداره اطلاعات و امنیتی تمامی ورودی ها ی شهر را تحت کنترل خود قرارداده اند. هلی کوپترهای نظامی برروی شهر وجادهای اصلی گشت می زنند.
چندین نفرازوابستگان اسماعیل فتحی زاده ومحمد فتخی زاده توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبه مکان نامعلومی برده شده اند.
مردم انسان دوست وآزادی خواه !
مردم شهرسیرجان راه نشان دادند. علیه اعدام وآدم کشی دولتی تظاهرات کردند، به آدمکشان به شدت اعتراض کردند، بساط قاتلین انسانها را برهم زدند، دریک اقدام بی سابقه وقابل ستایش جان دونفر را ازمرگ نجات دادند. تااین مرحله پیروزی بزرگی را نصیب مبارزه دسته جمعی خویش کرده اند.
باید این تلاش مردم شهرستان سیرجان را ستود، باید مانع برگزاری اعدام کردن انسانها درجامعه شویم،باهم متحد شویم ودربرابر دستگاه قتل واعدام جمهوری اسلامی مبارزه کنیم. به حمایت ازدستگیرشده گان بپاخیزیم .

تنها اراده جمعی ومیلیونی مردم میتواند بساط اعدام واحکام اعدام را متوقف کند.
آزاد زمانی – انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران
1 دیماه 1388
 

HOME