جزئیات مصوبه اجلاس وزرای داخله ایالتهای آلمان در باره تمدید دو ساله اقامت مشروط به کار

اجلاس وزرای داخله ایالت های آلمان در پایان مذاکرات سه روزه خود در روز 04.12.2009 در شهر برمن به توافق رسیدند تا در مورد پناهجویان "دولدونگی" که بر اساس قانون، " اجازه اقامت- به شرط کار- (Bleiberechtsregelungen- § 104a Aufenthaltsgesetz)" دریافت، اما نتوانسته اند تا 31.12.2009 کار پیدا کرده و مستقل از کمک های دولتی زندگی کنند، اقامت آنها و مهلت پیدا کردن کار از سوی آنان را به مدت دو سال دیگر تمدید کنند. مصوبه مزبور و جزئیات آن در پی میاید.


توجه: آندسته از افراد که شامل این قانون می شوند لازم است هرچه سریعتر و قبل از پایان سال 2009 به اداره خارجیان شهر یا منطقه محل سکونت خود مراجعه و درخواست تمدید اقامت خود را ارائه دهند. این مهلت در ایالت نوردراین وستفالن تا 10.02.2010 تعیین شده است.

مصوبه اجلاس وزرای داخله ایالتهای آلمان در برمن/ سوم و چهارم دسامبر

مهلت اقامت آندسته از پناهجویان که بر اساس بند یک ماده 104آ قانون اقامت، اقامت مشروط به کار گرفته و فرصت داشته اند تا 31.12.2009 کار پیدا کنند، برای مدت 2 سال دیگر تمدید میشود. در صورتی که این دسته از افراد بتوانند؛تا تاریخ 31.12.2009  اثبات کنند در شش ماه گذشته توانسته اند حداقل یک کارنیمه وقت پیدا کرده و مشغول بکار بوده اند، و یا
در صورتی که تا تاریخ 31.12.2009  بتوانند با مدرک (ارائه قرارداد کاری) به باور برسانند که برای شش ماه آینده (در سال 2010) یک کار نیمه وقت پیدا کرده ومیتوانند مشغول به کار شوند،
درمورد خانواده های پُراولاد که تا کنون نتوانسته اند کاری پیدا کنند که هزینه های کل خانواده را تامین کنند، باید بتوانند اثبات کنند که برای پیدا کردن کار در دو سال گذشته تلاش کرده (از طریق ارائه آدرس محل هائی که برای کار به آنجا مراجعه کرده اند) یا اگر کاری دارند که اگر چه الان کل هزینه های خانواده را تامین نمیکند، اما می توانند تا پایان دوسال مهلتی که به آنان داده می شود کل هزینه های خانواده را تامین نمایند، به این دسته از افراد اقامت بر اساس بند یک ماده 23 قانون اقامت تا 31.12.2011 داده میشود، که شامل همسر و فرزندان زیر 18 سال در صورتی که در آلمان باشند نیز می شود.

توضیح: اگر درآمد شما نتواند همه هزینه های خانواده را تامین کند، درآمد پائین در صورتی قابل قبول است که میزان آن حداقل برابر با 50.01% حقوق بیکاری 2 باشد. در بررسی مجموع درآمد و عایدی خانواده، کمک های دولتی مانند حق اولاد نیز محاسبه میگردد. نهایتا با احتساب مجموع درآمد و تفریق هزینه های ماهیانه از آن، سطح در آمد خانواده (چه با کارتمام وقت وکامل یا با کار نیمه وقت) محاسبه می شود.

در مورد جوانان

در مورد آندسته که اقامت مشروط به کار بر اساس جمله یک از بند یک، ماده 104 آ دارند، اگر توانسته باشند حدفاصل 01.07.2007 تا 31.12.2009 تحصیلات متوسطه یا کار آموزی خود را موفق به پایان رسانده باشند، و یا اگر در این زمان مشغول به گذراندن تحصیل و کارآموزی بوده اند انتظار میرود که بتوانند در آینده بطور مستقل کار کرده و امور مالی خود را تامین و همچنین به خوبی جذب جامعه شوند، به این دسته نیز اقامت دو ساله بر اساس جمله یک از بند یک ماده 23 قانون اقامت داده می شود.

توضیح: برای این دسته تامین هزینه های زندگی به عنوان یک شرط تعیین نشده اشت، بلکه تاکید شده که آنها باید بتوانند در آینده و پس از پایان درس یا کارآموزی، مخارج زندگی خود را کامل تامین نمایند.


سایت انتگراسیون: حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین 

HOME

مصوبه اجلاس وزرای داخله ایالتهای آلمان در برمن/ سوم و چهارم دسامبر

دستور العمل اجرائی وزرات داخله ایالت نوردراین وستفالن