اسم من زینب جلالیان می باشد من دختر 27 سالهی کورد زندانی سیاسی ایران هستم حکم اعدام من از طرف شورای عالی دادگاه انقلاب اسلامی تایید شده است

به سازمانهای حقوق بشر :
اسم من زینب جلالیان می باشد من دختر 27 سالهی کورد زندانی سیاسی ایران هستم حکم اعدام من از طرف شورای عالی دادگاه انقلاب اسلامی تایید شده است ، من بخاطر شکنجهی زیاد در حال حاضر مریض ، و هیچ
وکیلی ندارم که از من دفاع کند محاکمهی من فقد چند دقیقه طول کشید و ان هم این بود که دادگاه به من گفت تو دوشمن خدا هستی و باید اعدام شوی من از حاکم خواستم که پیش از اعدامم به من اجازه بدهد برای اخرین
بار صدای مادرم و فامیلم را بشنوم حاکم از من خواست که دهنم را ببندم و در خواست مرا رد کرد .
6/11/2009
زینب جلالیان

HOME