محمدعلی دادخواه وکیل دانشجویان لیبرال: دادگاه انقلاب نسبت به تبدیل قرار سریعا اقدام کند

24.11.09

خبرگزاری هرانا : محمد علی دادخواه، وکیل حقوق بشر، وکالت دانشجویان لیبرال بازدشت شده را پذیرفته است. در همین زمینه با او گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می آید. تعدادی از دانشجویان لیبرال دانشگاه های ایران، سورنا هاشمی، مهرداد بزرگ، علیرضا موسوی، احسان دولت شاه،فرزان رئوفی، سینا شکوهی و البرز زاهدی پنج شنبه هفته گذشته، بعد از نشستی مطالعاتی بازدشت شدند.
- آقای دادخواه،با توجه به این که شما وکالت این دانشجویان را بر عهده دارید، آیا بازداشت این افراد می تواند جنبه قانونی داشته باشد؟

به نظرم باعنایت به ضوابط و قوانین قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه آن که بازداشت موقت از موارد بسیار استثنایی و نادر است، حق آن بود که اگر تصوری در رابطه با این جوانان فرهیخته وجود داشت، آنان را به دادسرا احضار می کردند، جای نگرانی است که از یک سو اعلام می شود کمیته انضباطی نسبت به تخلفات دانشجویی دارای اختیار و اقتدار است و از دیگر سو بدین سان بدون ابلاغ احضار و تفهیم اتهام و قرار قانونی از مرجع صلاحیت دار، دانشجویان جلب و بازداشت می شوند. فرزانگی ایجاب می کند با توجه به این قاعده ی استثنا ناپذیر، ما در برخورد با دانشجویان ناسنجیدگی نکنیم و مدیران فردا را به دور از ضوابط و قواعد جلب و بازداشت ننماییم، زیرا اگر در نزد مدیران فعلی قانون گریزی نهادینه شد، مدیران فردا قانون ستیزانی خواهند بود که به این ارزش و اعتبار اجتماعی بی اعتنا خواهند ماند. براین مبادی تصور من آن است که جهت حل معضل فعلی اولا برابر قانون رخصت و فرصت ملاقات بازداشت شدهگان با خانوده و وکلا فراهم آید، ثانیا چون قرار بازداشت موقت بسیار استثنایی است، دست اندرکاران دادسرای انقلاب نسبت به تبدیل قرار سریعا اقدام ورزند.

سه دیگر مساله آن که جهت ابقا قانون و مشروعیت و مقبولیت تصمیم قضایی که در یک گستره ی وسیع هرگز مغضوب سیاسی مجرم حقوقی و قضایی محسوب نمی شود. اصول را از یاد نبریم و این بایدهای مسلم را که آیین دادرسی قانون بی گناهان است و تکلیف دادرسان که به علت عاره بودن آن هرگز در اجرای آن تن نزنند را در خصوص برگزیدگان نسل جوان جامعه از دست ننهیم. بر این پایه و مایه بر آن سرم که با معاون امنیت دادسرای انقلاب و بازپرس پرونده نسبت به اجرای ضوابط قانون که تکلیف نخست مرجع قضایی است به گفت و گو نشینم.

- آقای دادخواه به نظر شما این بازداشت ها با توجه به فراگیر شدن آن در تمام سطوح دانشجویی می تواند ارتباطی با 16 آذر و روز دانشجو داشته باشد؟

شاید استنباط ها و نگرش های متفاوتی حاکی از تقارن این بازداشت ها با 16 آذر و روز دانشجو را تداعی کند، اما باید به یاد داشته باشیم که 16 آذر و روز دانشجو از ناحیه دولت اعلام شده است. این پذیرفتنی نیست که یک روزی را به عنوان ارج و اعتبار و احترام دانشجو تعیین کنیم و از دیگر سو احتیاط لازم به جهت امکان حضور دانشجویان در مراسم این روز را مسدود سازیم. در قانون اساسی گفت و گو و اجتماع اصولا آزاد است و در کلام خدا، سوره ای با عنوان "مجادله" نام گذاری شده است به معنی گفت و گوی حاکی از رد دیگری و تثبیت خود که حتی در موضع اسنتباط به جدل نیز راه میابد. این دست مایه ی نخست فرهنگ و تمدن نباید به فراموشی سپرده شود. به یاد داشته باشیم که در نخستین منشور حقوق بشر کوروش در این سرزمین به تفکر آزاد و باورهای متعدد احترام و حقانیت بخشید.

واحد نشریات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

تهیه و تنظیم : مجتبی سمیع نژاد


منبع خبر : خبرگزاری هرانا
 

HOME