مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد
سه شنبه 23 شهریور 1389

 روز گذشته مسئول دفتر میر حسین موسوی بازداشت شد. با بازداشت مسوول دفتر موسوی فشار های امنیتی بر میرحسین موسوی وارد مرحله ی تازه ای می شود.

به گزارش کلمه روز گذشته و در ادامه افزایش محدودیتها مسوول دفتر میرحسین موسوی بازداشت شد. هنوز از چگونگی این اقدام و اینکه این دستگیری برای بازجویی های ساده بوده یا غیر از آن اطلاعی در دست نیست اما این اقدام نیروهای امنیتی با توجه به تشدید محدودیتها از هفته ی های گذشته در جهت بسته تر کردن دایره ی پیرامون موسوی و محدودیت بیش از پیش برای او و نیز مقدمه اجرای تصمیمات بعدی مقامات است.

نیروهای امنیتی از هفته های گذشته با حضور در اطراف دفتر میرحسین از حضور مراجعین به دفتر میرحسین موسوی جلوگیری می کنند و آنها را بازداشت و پس از ساعتها بازجویی رها می کنند و یا به بازداشتگاه برده و تعهد کتبی برای عدم مراجعه مجدد می گیرند.

خبرگزاری هرانا

HOME