برابر اخبار دریافتی از واحد بلژیک در حال حاظر 150 نفر از پناهجویان ملیت های مختلف در اعتصاب غدا به سر می برند این پنا هجویان در 40 کلیسا اسکان داده شده اند .تعداد پناهجویان اعتصابی 50000 نفر میباسد که تعداد3000 نفر از آنان ایرانی می باشند که در دو کلیسای اتربک و مینیم ثبت نام نموده اند و بنا به تصمیم پناهجویان کلیسای مینیم که هفدهمین روز اعتصاب غدای خود را می گذرانند به دلیل تهدید به اخراج از کلیسا و خطر دستگیری از روز 10یونی دست به اعتصاب غذای خشک خواهند زد.

منبع : IRAN SOS Belgien

HOME