نمونه ای کوچک از ضرب و شتم ایرانیان توسط پلیس فاشیست جمهوری اسلامی در حین یورش به حریم شخصی افراد

HOME