كنفرانس مطبوعاتي در مقر پارلمان اروپا, نقش متكي در آدمربايي در تركيه افشا شد

همبستگی :بعد از ظهر دوشنبه 20 فوريه ( اول اسفند 1384) يك كنفرانس بزرگ مطبوعاتي در پارلمان اروپا توسط گروه پارلماني دوستان ايران آزاد در مقر اين پارلمان در بروكسل در مخالفت با حضور منوچهر متكي وزير خارجه جنايتكار رژيم آخوندي برگزار گرديد.

در اين كنفرانس مطبوعاتي، آقاي آلخو ويدال كوآدراس نايب اول رئيس پارلمان اروپا، آقاي پائولو كاساكا، رئيس مشترك گروه دوستان ايران آزاد، آقاي اريك ماير عضو كميسيون خارجي پارلمان و آقاي فيروز محوي، عضو كميسيون خارجي شوراي ملي مقاومت ايران سخنراني كردند.

مهمان اصلي اين كنفرانس، مهندس ابولحسن مجتهد زاده بود كه ماموران رژيم آخوندي سال 67زماني كه متكي سفير رژيم آخوندي در تركيه بود، او را ربودند و در كنسولگري استانبول زير نظر مستقيم متكي او را زنداني و شكنجه كردند.

ابتدا آقاي كاساكا حضور وزير خارجه رژيم را به شدت محكوم كرد. وي سپس به معرفي آقاي مجتهد زاده پرداخت و گفت كه وي توسط رژيم و شخص متكي در دوراني كه وي سفير رژيم در تركيه بود ربوده شده بود و از وي خواست كه صحبتهاي خود را شروع كند..
آقاي مجتهد زاده گفت: ?من در اكتبر 1988 در تردد به محل كارم سوار ماشين بودم كه توسط 4 خودروي رژيم با ايجاد يك تصادف ساختگي جلوي مرا گرفتند و ربودند. مرا به زور در پشت يك ماشين انداختند و به يك خانه امن بردند. در آنجا با چسب نواري سراسر بدن مرا بستند و شروع به شكنجه من كردند. به اين شكنجه به اصطلاح فوتبال مي گفتند. بعد چند روز مرا به كنسولگري رژيم دراستانبول بردند و در يك قفس آهني كمتر از يك متر مربع حبس كردند. در آنجا شكنجه من ادامه داشت و در يكي از همين روز ها بود كه من منوچهر متكي سفير وقت رژيم در تركيه را ديدم كه به من گفت مي خواهي همسر و پسر كوچكت را كه در آن يكي اتاق هستند زنداني هستند بياوريم تا ببيني؟ متكي ادامه داد كه امروز عمرت تمام است. متكي را ساير مزدوران رژيم حاجي آقا صدا مي كردند?.
آقاي مجتهد زاده در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ?چندين تن از بهترين دوستان و همكاران من در تركيه شهيد شدند. علي اكبر قرباني را ربودند و چند ماه بعد جسد مثله شده اش را در جنگل پيدا كردند. خيلي از اين اقدامات تروريستي تحت نظر مستقيم متكي انجام شده است و من خيلي متاسف هستم كه امروز در اين جا اين ديپلومات تروريست پذيرفته شده است?.

افشاگري هاي تكاندهنده آقاي مجتهد زاده كليه خبرنگاران و حاضرين در اين كنفرانس را به شدت تحت تاثير قرار داد.

آقاي آلخو ويدال كوآدراس در سخنان كوتاهي از حضور متكي در پارلمان اروپا ابراز انزجار نمود و خواستار اتخاذ يك سياست قاطع در قبال رژيم ملايان گرديد.

آقاي اريك مارير، عضو كميسيون خارجي پارلمان از هلند، از اينكه متكي با چنين سوابق تروريستي اجازه ورود به محوطه پارلمان اروپا را گرفته است ابراز تعجب كرد و گفت كه درجلسه علني كميسيون خارجي، اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.

آقاي ويتاتاس لاندزبرگيس، رئيس جمهور سابق ليتواني و عضو كميسيون خارجي كه در اين كنفرانس شركت داشت، نسبت به حضور متكي در پارلمان ابراز شگفتي نمود و خواستار تحقيق درباره علت اين مسئله گرديد.

در اين كنفرانس شمار زيادي از نمايندگان پارلمان، دستياران آنها و خبرنگاران خارجي شركت داشتند.

منبع: همبستگی ملی

HOME