متن كامل اساسنامه ی کانون صنفی معلمان ايران

به نام خدا

اساسنامه ی کانون صنفی معلمان ايران

 

 

فصل اول

کلیات و اهداف

ماده ی 1

نام : ( کانون صنفی معلمان ایران) می باشد.

کانون صنفی معلمان ایران انجمنی است:(صنفی،علمی،یا صنفی تخصصی)غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه به اختصار "کانون " نامیده می شود.

تبصره: متخصص آموزش و پرورش

{در این اساسنامه به آندسته متخصص اطلاق می شود،که در آموزش و پرورش دست اندر کار تعلیم و تربیت بوده و دارای حکم رسمی در ر سته ی آموزشی و فرهنگی می باشند.}

 

ماده ی 2 : محل کانون صنفی معلمان ايران

مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران به نشانی:تهران صندوق پستی 3543/19395کانون صنفی معلمان واقع است و درصورت لزوم می تواند با تصویب کمیسیون ماده ی 10قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در سایر شهر های کشور شعبه ،دفتر یا نمایندگی دایر کند.

 

ماده ی 3: تابعیت

کانون تابعيت جمهوري اسلامي ايران رادارد،وكليه اعضاي آن التزام خودرابه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.

 

ماده ي 4

اهداف "کانون" تشکلی است.مستقل وغیر دولتی که در راستای کسب اهداف زیر تلاش می کند.

1-ایجاد وحدت و هم بستگی بین معلمان

2- ارتقا شان و جایگاه معلم در جامعه

3- دفاع از حقوق مادی و معنوی همه ی معلمان

4- ایجاد رابطه ی عمیق و پایدار بین معلمان وسایر اقشار جامعه

5- فراهم نمودن زمینه ی مشارکت متشکل معلمان درتصمیم سازی ها و تصمیم گیری های آموزش و پرورش

6- ارتقا مستمر دانش وبینش معلمان

7- رفع تبعیض بین معلمان دوره های مختلف وبین معلمان و کار کنان اداری آموزش و پرورش

8- ایجاد عدالت در برخورداری از حقوق مادی و معنوی بین معلمان و سایر کارکنان دولت وکمک به ایفای نقش اساسی معلمان در توسعه ی اجتماعی فرهنگی جامعه

 

ماده ی 5

طرح ها و سایراقداماتی که دراساسنامه پیش بینی شده وبه نحوی باوظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانها ی دولتی ارتباط دارد . پس از کسب موافقت وزارتخانه ی ذیربط به اجرا در خواهد آمد.

 

فصل دوم

"شرایط و نحوه ی عضویت و انواع آن"

 

 

ماده ی 6

هر متخصص در رشته ی آموزش و پرورش که دارای حکم استخدامی در رسته ی آموزشی و فرهنگی بوده که شامل : آموزگاران ،دبیران،کودکیاران،مدیران،معاونین مدارس،مربیان تربیتی،مربیان بهداشت،مدیران دروس،مشاورین،دفترداران مدارس ، معلمان و دبیران ورزش که دارای شرایط زیرباشند . میتوانند با تصویب هیات مدیره به عضویت کانون درآیند:

1- داشتن حکم استخدام رسمی از وزارت آموزش و پزورش

2- پذیرفتن مفاد اساسنامه

3- محروم نبودن از حقوق اجتماعی

4- داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی

 

ماده ی 7

کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود.1- اعضای پیوسته که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشد واز اعضای اصلی محسوب می شود.

2- اعضای افتخاری : از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده وبا پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی برگزیده می شوند.

تبصره: اعضای افتخاری و غیر ایرانی باید همراستا با اهداف جمهوری اسلامی ایران باشند.ویا دست کم همسوبا اهداف استکبار جهانی نبوده و به تایید کمیسیون ماده ی 10 رسیده باشد.

 

 

فصل سوم

"ارکان کانون "

ماده ی 8

ارکان کانون : ارکان کانون صنفی معلمان ایران

1- مجمع عمومی 2-هیات مدیره (هیات اجرایی) 3- هیات رهبری ( بازرسان)

 

الف- مجمع عمومی

 

ماده ی 9

مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري درکانون صنفی معلمان است،كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيــل مي شود.

 

ماده ی 10

مجمع عمومی بارعایت تشریفات مندرج در ضمیمه ،سالی یک بار در نخستین جمعه ماه اردیبهشت تشکیل خواهد شد،برای رسمیت، حضورنصف بعلاوه ی یک نفر اعضای پیوسته و برای تصویب هر موضوعی رای اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد. درصورتیکه در دعوت نخست تعداد حاضر به حد نصاب نرسید ،جلسه ی دوم به فاصله ی 15 روز تشکیل و باهر تعداد حاضرین جلسه رسیمت خواهد یافت.

مجمع عمومی ممکن است،به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره با یک سوم اعضای پیوسته تشکیل گردد.

 

ماده ی 11

وظايف مجمع عمومي عادي.

1- انتخاب هيئت مديره وهیات رهبری (بازرسان) ( اصلي وعلي البدل)

2- گوش دادن ورسيدگي به گزارش هيئت مديره وبازرس(بازرسان(.

3- تعيين خط مشي كلي کانون صنفی معلمان ایران.

4- بررسي وتصويب يا،ردپيشنهادات هيات مديره.

5ـ تصويب ترازنامه وبودجه ي کانون صنفی معلمان ایران .

6- تعيين روزنامه ي كثيرالانتشاربراي درج آگهي هاودعوتنامه ها.

 

ماده ی 12

مجمع عمومي فوق العاده بارعایت تشریفات اعلام در روزنامه ی رسمی مشابه مجمع عمومی عادی وبا شاریط زیر تشکیل خواهد شد.

1- بادرخواست هيئت مدیره یا هیات رهبری(بازرسان)

2- بادرخواست يك سوم اعضای کانون.

ت1- دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده ودست كم پانزده روزپيش ازتشكيل آن به آگاهي اعضاء خواهدرسيد.

ت 2- مجمع عمومي فوق العاده، براي رسميت،همان شرايط مجمع عمومي عا دي راخواهدداشت.

ت 3- تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حد اقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر درجلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده ی 13

وظايف مجمع عمومي فوق العاده

1- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.

2- بررسي و تصويب يا،ردانحلا ل مصوبات کانون صنفی معلمان ایران.

3- عزل برخي يا كل اعضاي هيئت مديره وانتصاب اعضاء علي البدل وانتخاب تعداد كسري اعضاي هيئت مديره تا سر رسيد مجمع عمومي عادي.

تبصره : عزل هیات مدیره باید به آگاهی و موافقت وزارت کشور دردستور کار مجمع قرار گیرد

 

ماده ی 14

مجمع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب ازيك رييس،يك منشي ودو ناظراداره مي شوند.

تبصره : اعضاي هيئت رييسه نبايدازبين كانديداها ي هيات اجرایی وبازرسان باشند،وبااعلام قبولي نامزدي خوددرمجمع عمومي برگزيده خواهندشد.

 

ماده ی 15

کانون صنفی معلمان ایران داراي هيات اجرایی مركب ازپانزده نفراصلي وهفت نفرعضوعلي البدل خواهدبود.

ت 1ـ شعبات کانون در مراکز استانها توسزط هیاتی مرکب از هفت نفر اصلی و سه نفر علی لبدل از سوی اعضای شعبه برگزیده و با تصویب هیات مدیره مرکزی انتصاب می شوند،اداره خواهد شد.واعضای این هیات ها برابر دستور هیات مرکزی فعالیت خواهند نمود.حد نصاب تاسیس شعبه 50 نفر عضو می باشد . که در صورت عدم حصو ل آن می توان دفتر یا نمایندگی دایرنمود.

ت2- جلسات هیات مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمیات متخذه با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.

ت3- اعضای هیات مدیره حداکثر یک هفته پس از برگزیده شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار گزینش خواهند نمود . حدود اختیارات آنهارا آیین نامه مشخص می نماید.

ت4- شركت اعضاي هيات اجرایی در جلسات آن لازم است،وغيبت هريك ازاعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلي تاسه جلسه ي پياپي درحكم استعفاي عضوغايب خواهدبود.

ت5-درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ت6- هیات مدیره علاوه برجلساتی که بطور مرتب و حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل خواهند داد،بنا به ضروت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.فاصله ی بین ارسال دعوت نامه ویا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حد اقل سه روز خواهد بود.

ت7- از 15 نفر اعضای هیات مدیره الزاما 10 نفر از آنها از میان ذعضایی انتخاب می شوند،که دارای حد اقل 12 ساعت تدریس در یکی از مدارس بوده و به کار تدریس اشتغال داشته باشند.

ت8- تغییر تبصره 7 ماده ی 15 با تصویب دو سوم اعضا مجمع عمومی فوق العاده قابل تغییر است.

 

ماده ی 16

مجمع عمومی ،هيئت مديره رابراي مدت دوسال انتخاب خواهندشد.انتخاب دوباره ي هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده وهيئت مديرموظف است .ازمجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيئت مديره جديددعوت نمايد.هيئت مديره حداکثردوماه پيش ازپايان زمان تصــدي خودانتخاب هیات مدیره ی جدید رابرگزار نمایدو نتيجه ي انتخابات رایک هفته پیش از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نمايد.

 

ت1- اعضای هیات مدیره حد اکثر دو دوره ی متوالی می توانند برگزیده شوند . وپس از یک دوره وقفه انتخاب دوباره ی آنان بلا مانع خواهدبود.

ت2- اعضای هیات مدیره ودبیر کل کانون صنفی معلمان نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره در هیچ یک از احزاب تشکل های صنفی و سیاسی و غیر سیاسی عضویت داشته باشند.

 

ماده ی 17

هيات مدیره نماينده ي قانوني کانون صنفی معلمان ایران بوده وظايف واختيارات آن به شرح زيرمي باشد:

حفظ و حراست اموال منقول وغيرمنقول ،رسيدگي به حسابها،پرداخت ديون ووصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي،افتتاح حساب دربانكها طي انجام تشريفات قانوني،تعقيب جريانات قضايي ومالياتي وثبتي،درهمه ي مراحل قانوني درمحاكم،تعيين حكم وتعيين وكيل وعزل آن،قطع و فصل دعاوي ازراه سازش( مصالحه) ودرصورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام ياقسمتي از اختيارات خود به هرشخص ديگراعم ازحقوقي ياحقيقي باحق توكيل،بطوركلي هيئت مديره مي تواند هراقدام ومعامله اي راكه ضروري بدانددرموردنقل وانتقال اموال منقول وتبديل به احسن يا رهن گذاري وفك رهن واستقراض به استثناي فروش اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشدبه نام کانون صنفی معلمان ایران انجام دهد.

ت 1ـ جزدرباره ي موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره ي آنهادر صلاحيت خاص مجمع عمومي است،هيات اجرایی همه ي اختيارات لازم براي اداره ي اموررا مشروط به رعايت حدود موضوع کانون صنفی معلمان ایران دارا مي باشد.

ت 2 ـ همه ي اسناد واوراق بها داروتعهدآورباامضاي رئیس هیات مدیره یا نایب رییس وخزانه داربامهرکانون صنفی معلمان ایران معتبرخواهد بود

ت3 ـ هيات مدیره می تواندازبين خود يك نفرشخص حقیقی رابه عنوان دبیر کل برگزيده حدودواختيارات اوراتعيين نمايد.

دبیر کل درحدوداختياراتي كه ازطرف هيات مدیره به وي واگذارمي شود نماینده یکانون محسوب شده واز طرف کانون حق امضا دارد.

ت4 ـ اگردبیر کل عضوهيات مدیره باشد،دوره ي دبیر کلی او ازمدت عضويتش درهيات مدیره بيشترنخواهدبود.

ت5- هیات مدیره می توانداز بین اعضای واجد شرایط ودرراستای اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشورکمیته های تخصصی مورد نیاز کانون راتشکیل دهد.

ت6- آیین نامه ی اجرایی این اساسنامه پس از تصویب هیات مدیره وبا تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ت7- هیات مدیره موظف است با برنامه ریزی روش های خلاق و مبتکرانه و امکانات قانونی در راستای پیشبرد وگسترش کانون و اهداف اساسنامه اقدام کند. و خودرا دربرابر اعضاپاسخگو دانسته و از روش های انحصار طلبانه پرهیز و هویت مستقل و غیر دولتی کانون را در همه ی موضع گیر ها حفظ کند.

ت8- در این اساسنامه رییس هیات مدیره به عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان خواهد بود. و دبیر کل جایکزین مدیر عامل خواهد شد.

ت9- اعضای هیات مدیره می توانند یک نفر ار به عنوان سخنگو ی کانون از بین خودانتخاب نمایند.

 

ماده ی 18

مجمع عمومی عادی سه نفر را به عنوان بازرس اصلی ودونفر را به عناون علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .

ت- انتخاب دوباره ی بازرس یا بازرسان بلامانع است.

 

ماده ی 19

وظايف بازرسان به شرح زيراست:

1- بررسي همه ي اسنادواوراق مالي کانون وتهيه ي گزارش براي مجمع عمومي.

2- مطالعه ي گزارش سالانه ي هيئت مديره اعم ازمالي وغيرمالي وتهيه گزارش عملكردهیات مدیره ی کانون براي اطلاع مجمع عمومي.

3- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره ازمفاداساسنامه به مجمع عمومي

 

ماده ی 20

همه ی اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله ی هیات مدیره ی کانون باید دردسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

 

فصل چهارم

بودجه و مواد متفرقه

 

ماده ی 21

بودجه کانون ازراه گردآوري هدايا،اعانات،قبول وصيت،وقف،حبس،حق عضويت،وسايرفعاليتهاي قانوني ومجازتامين مي شود.

 

ت- بودجه ی کانون علاوه بر موارد ماده ی 21 اساسنامه می تواند از در آمدهای ناشی از اداره ی موسسات وابسته تامین گردد.

 

ماده ی 22

درآمدوهزينه هاي کانون دردفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن درپايان هرسال مالي برای بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب وجمعیت ها ارائه خواهد شد.

ت1- همه ی دفاتر مال کانون در مواقع مراجعه ی مامور مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ت2- سال مالی کانون منطبق به سال هجری شمسی بوده و به پایان ماه اسفند پایان می پذیرد.

ت3- همه ی وجوه مازاد برهزینه های کانون در حساب ویژه ای به نام کانون نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

 

ماده ی 23

همه ی مدارک رسمی کانون پرونده ها ونوشته های رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود . مکاتبات رسمی کانون به امضای رئیس هیات مدیره و درغیاب او نایب رئیس هیات مدیره و مهر کانون خواهد بود.

ت- مصوبات وصورت جلسات هیات مدیره در دفاتر ویژ ه به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 

ماده ی 24

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیات مدیره در صورتی معتبر است،که با تصویب کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها باشد.

ت- محل کانون و اقامت گاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسدو مادامی که اطلاع داده نشده اسناد آن معتبر نخواهد بود.

 

ماده ی25

کانون صنفی معلمان ایران داراي مهروياآرم مخصوص خواهد بود،كه متن آن با تصويب هيات مديره ومجوز وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ووزارت کشور تهيه واستفاده خواهدشد

ت1 ـ هيات مديره درحفظ وحراست ازمهروآرم مسئوليت قانوني دارند.

 

ماده ی 26

انتشارهرگونه مطبوعه اي پس ازكسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وتحصيل پروانه ي انتشاربارعايت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد.

 

ماده ی 27

باتوجه به اینکه کانون ماهیتا غیر تجاری می باشد . نمی تواند کارهای تجاری واعتباری انجام دهد

 

ماده ی 28

انحلال کانون :

در صورت انحلال کانون مجمع عمومی فوق العاده هیات تسویه ای انتخاب و این هیات موظف خواهد بود.پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال واملاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام نماید.هیات مذکور موظف است که یک نسخه از شرح کامل آنرا برای بررسی به کمیسیون ماده ی 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال کند.

 

ماده ی 29

اين اساسنامه مشتمل برچهار فصل وبیست ونه ماده وسی و چهار تبصره دراولین نشست اعضای مجمع عمومی و موسس به تصويب رسيد.

منبع: وبلاگ کانون صنفی معلمان

HOME