وضعيت دشوار پناهجويان کرد ايرانى در تركيه

ما پناهجويان كرد ايراني(شمال عراقي) از اواخر سال 2001 به قصد خلاصي از نا امني
وشرايط رقت بار واينده تاريك ونامعلوم زندگيمان در عراق با تحمل مشقات فراوان وارد
تركيه شده وخود را به كميساريايي عالي پناهندگان دفتر تركيه معرفي كرده ايم.
ما مدتهاي مديد عضو احزاب وسازمانهاي سياسي ايران بوده و در صفوف اين احزاب وسازمانها
برعليه نظام مستبد حاكم برايران مبارزه كرده و در اين راه بارها از طرف اين رژيم مورد ترور و
تهديد قرار گرفته ايم ،

با اين وصف وبه اميد مساعدت وهمياري كميسارياي عالي پناهندگان جهت اسكان
دهي در كشورثالث امن مدت نزديك چهار سال است كه در تركيه در انتظار نگه داشته شده ايم ، اما
در اين مدت كميسارياي عالي پناهندگان نه تنها به مفاد مندرج در كنوانسيون 1951مختص به حقوق 
پناهندگان عمل نكرده بلكه عدم مسئوليت ولا قيدي خود را در خصوص سر نوشت ما اشكارا به نماش گذاشته
وخود به سدي در مقابل رسيد به خواسته هايمان تبديل شده است با وجود اين شرايط كه بر ما تحميل شده
راهي جز اعتراض براي رسيدن به حقوق انسانيمان وجود ندارد . لذا ما پناهجويان موسوم به كيسهاي شمال
عراقي مستقر در شهروان تركيه تا تامين مطالباتمان هر روز ازتاريخ 6/ 6/ 2005 ساعت 30/8 تا 5 عصر پايان وقت اداري در مقابل دفتر كميسارياي عالي پناهندگا ن دراين شهر همراه با تجمع اعتراضي ديگر
پناهجويان شمال عراقي در شهرانكارا تجمع اعتراضي خواهيم كرد . مطالبات ما به قرار زير ميباشد:

1ـ لغو تمام توافقنامه ها وقرار هاي كه حقوق پناهندگي مندرج در كنواسيون 1951 را از ما سلب مي كند!

2 ـ انتقال سريع وبدون قيد وشرط به كشورهاي پناهنده پذير

3ـ تاز مان انتقال ، پرداخت كمكهاي مستمر مالي وپزشكي مكفي.

ما پناهجويان همه احزاب ، سازمانهاي سياسي، ومدافعان حقوق پناهندگي ، ونهادهاي مدافع حقوق
انسان ومردم ازاديخواه را به حمايت از خواسته هاي برحقمان فرا ميخوانيم وخودرا شايسته وسيعترين
پشتيباني پيگير از جانب انها ميدانيم .
6/6/2005

تعداد بازدید مطالب
10777625

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیپناهندگان و مهاجرینوضعيت دشوار پناهجويان کرد ايرانى در تركيه

بازگشت به بالا