گزارش مختصر تظاهرات 30 مه2015 در پاریس

شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴-2015-06-03-IranSOS- بدنبال اوجگیری سیاست های ضدّ کارگری و اولترالیبرال دولت یازدهم ِنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران و از سرگیری دستگیری کارگران مستقل در آستانهء مراسم اول ماه مه سال جاری وبا توجه به وضع بسیار بد زندان های ایران و شرایط وخیم جسمی کارگران دستگیر شده ، افراد و انجمن های مدافع آزادی های مدنی، تشکل های مستقل کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی، در بیش از 20 پایتخت و شهرهای بزرگ اروپا، استرالیا و کانادا آکسیونهایی را در  روزهای 30 و 31 ماه مه برگزار کردند.

شنبه 30 مه همزمان با دیگر شهرها، تظاهرات اعتراضی ایستاده ای در میدان تاریخی باستیل پاریس با شرکت بیش از چهل تن از کنشگران ضد رژیم برگزار شد. در این تظاهرات افراد و تشکل های گوناگون مدافعین حقوق کارگران و زندانیان سیاسی و عقیدتی شرکت کردند و با گفتگو و پخش اطلاعیه، به خبررسانی به جامعهء فرانسه مبادرت ورزیدند.

آکسیون پاریس به دعوت:

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران - پاریس
جمعیّت کردهای مقیم فرانسه
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه
اتحاد احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست

و با همکاری "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران"
برگزار گردید و شعارهای زیر در این آکسیون جلب توجه می کرد:

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
تشکیل تشکل مستقل کارگری حق مسلم کارگران ایران است

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10424125

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیکارگرانگزارش مختصر تظاهرات 30 مه2015 در پاریس

بازگشت به بالا