بازداشت حاکم شرع کردستان

 26/07/2009

  سنندج:حسن امینی حاکم شرع کردستان در امور اهل سنت در فرودگاه زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. روز جمعه دوم مردادماه 1388 حسن امینی حاکم شرع کردستان و از رهبران ارشد مکتب قران کردستان که پس از مراسن مذهبی در حال مراجعت به سنندج بود توسط ماموران لباس شخصی در فرودگاه زاهدان بازداشت شد. شایان ذکر است که بازداشت حسن امینی موجب خشم و ناراحتی مردم کردستان شده و مردم نگران آزار و اذیت ایشان توسط نیروهای امنیتی هستند.

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

یکشنبه 4 مردادماه 1388

HOME